คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ โฉมศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีเทพ เม่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ณ ลำปาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชินวัตร กล้วยหอมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทอรุ้ง แย้มคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตน์ดา อุ่นเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พระปลัดชาตรี สทฺธาธิโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลา ทัศศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกกฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
เบอร์โทร : 0982351635
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ตำแหน่ง : วาระการดำรงตำแหน่ง 5 มิถุนายน 2563 ถึง 4 มิถุนายน 2567