ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ กล้วยหอมทอง
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล พันนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ คงสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย วุ่นจู๊ด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดาวเรือง ท้องรองกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตรา ทำบุญส่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระชาตรี สทฺธาธิโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ โฉมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช วันบรรเจิด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
เบอร์โทร :