พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

๒.    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.    พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๔.    ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 

เป้าหมาย

๑.    ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความสุขบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้

๒.    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓.    โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจที่กำหนดไว้ ๔ ประการ

            ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

            ๑.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

            ๑.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ

             จัดการเรียนการสอน

            ๑.๔ ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
             อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
๑.๕ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ทั้ง ๑๕ มาตรฐานเป็นกรอบ
            ของการพัฒนาคุณภาพ