ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมยศ คงสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวีระ ณ ลำปาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป