คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกกฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมยศ คงสิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายวีระ ณ ลำปาง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายนพชัย บุญเรืองยา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวเมธินี ศรีละโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล