ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษฐ์ พรหมจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ กลับกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล สุวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2556 ถึง พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช วันบรรเจิด
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 มกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน