ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษฐ์ พรหมจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล สุวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2556 ถึง พ.ศ. 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0808388175
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช วันบรรเจิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธันวาคม 2561 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0931393403
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกกฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน