ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอนุสรา กมุทชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย