ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายชาญ จุลพันธ์
ลูกจ้างประจำ

นายวรพจน์ จินดาวงษ์
นักการภารโรง(ลูกจ้างชั่วคราว)