ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0