ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๗
งบประมาณ : ๑๓,๗๘๒,๐๐๐
เพิ่มเติม..