วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ปรัชญา
วิริเยน  ปติฎฐิตา 
ความสำเร็จทั้งหลาย ย่อมเกิดจาก ความวิริยะอุตสาหะ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     อยู่อย่างพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

     โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 

คำขวัญ

     เน้นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลยาเสพติด

 

คำปฏิญาณตน

        1. ข้าจะจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

        2. ข้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน

        3. ข้าจะเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาครูอาจารย์ด้วยความเคารพ

        4. ข้าจะปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

        5. ข้าจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด