ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภูวดล ชื่นอยู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระ ณ ลำปาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0