ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ม.ค. 56 กำหนดตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
กำหนดตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ชุดนักเรียน ผอ.โรงเรียนห้วยาวพิทยาคม
07 ธ.ค. 55 ถึง 08 ธ.ค. 55 เข้าร่วมกิจกรรม V-STAR ที่วัดธรรมกาย
ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม V-STAR ที่วัดธรรมกาย
ชุดนักเรียน จุดนัดพบที่โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ครู อัญชลี ไพโรจน์