เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                  
                 มาร์ชห้วยยาวพิทยาคม

นามระบือ ชื่อลือไกล ใครเทียมเท่า ลูกห้วยยาวพิทยาคม สมศักดิ์ศรี
ถิ่นประเสริฐ เกิดในแดน แผ่นพงพี สามัคคี สีเทาแกร่ง แดงวิไล
งามหนักหนา หมู่พฤกษา นานาพรรณ ดุจสวรรค์ วิมานมินทร์ ถิ่นเทพไท้
เรารักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีวินัย เราภูมิใจ ใครหยามสู้ รู้ฤทธา
คุณธรรมประจำตน ล้นดวงจิต ปลุกชีวิต สัมฤทธิใน ใฝ่ศึกษา
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ มีจรรยา เทอดครูบาบิดามารดร ผู้สอนสั่ง
การกีฬา ข้าเกรียงไกร ไม่เคยหวั่น สู้ฝ่าฟัน มุ่งมั่นชัย ได้ดั่งหวัง
ชนะเด่นเป็นศรี ให้จีรัง รวมพลังสร้างผองเรา ห้วยยาวเอย