ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบดินทร์ สินตั้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ