ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.. ๒๕๔๐ โรงเรียนมีพื้นที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง 

    ปี พ..๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล(ปรับปรุง๔๖)จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๗ รายการและปรับปรุงบริเวณโรงเรียนรวมงบประมาณ ๑๓,๗๘๒,๐๐๐ บาท ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.รอบแรก เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.. ๒๕๔๗ และรับการประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ  เมื่อวันที่ ๒๙  ตุลาคม พ..  ๒๕๔๗

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  โรงเรียนสร้างรั้วโรงเรียนด้วยเงินบริจาคทอดผ้าป่ารวมจำนวน ๙๑,๘๒๔ บาท (ซึ่งสร้างไม่แล้วเสร็จ) ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จ้างครูสอนวิชาคณิตสาสตร์ และครูสอนวิชาภาษาไทย  รวม ๒ คน เป็นเวลา ๑๐ เดือน จำนวนเงิน ๑๕๒,๔๖๐  บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลงานแสดงถึงมีวิธีปฏิบัติที่ดีและได้นำเสนอผลงานในงาน EDUCATIONAL INNOVATION SYMPOSIUM  ๒๐๐๗  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้าอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเงิน  ๗๑,๐๐๐ บาท และได้รับการบริจาคสร้างรั้วโรงเรียน(ต่อเติมจนเสร็จ) เป็นเงิน ๑๘๖,๐๙๗ บาท ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา จัดโดยชมรมคนรักโพทะเล 

ปี พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับการรับรองคุณภาพระดับดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สองจาก สมศ.เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕  มกราคม ๒๕๕๒ ตามประกาศ สมศ. ที่ ๓๗๑๕๗/๒๕๕๒  ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น  ๓ และได้รับความสนับสนุนงบประมาณ(บริจาค)ให้จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท ได้รับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านพักครู จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างถนนคอนกรีต เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณ (SP2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ๓ ห้อง เป็นเงิน ๒๘๒,๙๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ CL10เป็นเงิน ๓๕๔,๓๖๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องสมุดเป็นเงิน ๕๖,๔๒๐ บาท และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรจากมูลนิธิสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
                 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ เป็นเงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม(เป็นเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม)ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษโดยจ้างครูต่างชาติ ๑ คน  จัดปรับปรุงห้องเรียนดนตรี/ศิลปะ  ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงสถานที่จอดรถครูและนักเรียน ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์  ห้องสมุดและโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดสร้างห้องโสตฯ / ห้องประชุมอเนกประสงค์(โดยตั้งงบประมาณไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดโครงการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างห้องประชุมอเนกประสงค์และห้องโสตฯ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑๖๓ ตารางเมตร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาววันเพ็ญ กลับกูล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา และนายชุมพล สุวิเชียร ย้ายมาดำรงดำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๙
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายชุมพล  สุวิเชียร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม และนายวิรัช วันบรรเจิด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ นายวิรัช วันบรรเจิด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม และนายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ตั้งแต่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน