ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประพัฒน์ ทัพซ้าย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ