ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมยศ คงสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นายนพชัย บุญเรืองยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0