ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์(รูปแบบออนไลน์)โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์(รูปแบบออนไลน์)โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2.เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.จัดนิทรรศการเผยแพร่ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,09:38   อ่าน 532 ครั้ง