ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวลินดา จำปา