ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ. จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และจะมีส่วนที่เป็นพิเศษประจำปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวะในช่วงปีนั้นๆ

โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจรูปแบบการดำเนินชีวิตและการซื้อสินค้า/ บริการออนไลน์ของคนไทยในยุคThailand 4.0

ทั้งนี้มีผลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกลุ่มต่างๆที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุ ถิ่นที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนสามารถนำผลจากการสำรวจนี้ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสดของพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปได้อย่างเหมาะสม

  โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จึงขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจตามรายละเอียดดังกล่าวได้ที่

https://www.etda.or.th/iup/ และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 469 ครั้ง