27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การขอมี/เลื่อนวิทยฐาน (ว21)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ว6)
กำหนดชั่วโมงสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
หลักเกณฑ์การพัฒนาครู
การเสนอขอเครื่องราชฯ ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 675.36 KB