6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.22 KB
พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.73 MB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
พรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ว6)
คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว21
ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB